ประกาศมทร.ธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2556

*เฉพาะสาขาอาหารและโภชนาการ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ให้ผู้สอบเตรียมมีดที่ตนเองฉนัดมาด้วย*

ประกาศเพิ่มเติม

*เฉพาะสาขาสาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์*

– (ห้องสอบทฤษฎี) ห้องปฏิบัติการอาหาร อาคาร 4 (ครัวพวงชมพู) ห้อง 4402  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

– (ห้องสอบปฏิบัติ)     ห้อง 4301 (เลขประจำตัวสอบ 56108001-56108006)

ห้อง 4303 (เลขประจำตัวสอบ 56108007-56108011)

ห้อง 4203 (เลขประจำตัวสอบ 56108012-56108016)

อาคาร 4 (ครัวพวงชมพู)  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2556

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2556
305.9 KiB
1084 Downloads
Details