ติดตามผลโครงการ “Temasek Founddation Support in Developing a Learning Society in Thailand”

ผู้แทนจาก Temasek Founddation  และ Nanyang Polytechnic International สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าประเมินและติดตามผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ (On-site Program Review) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “Temasek Founddation Support in Developing a Learning Society in Thailand”  โดยในครั้งมี มทร.ธัญบุรี มทร.ล้านนา และมทร.ศรีวิชัย ชี้แจงนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี