ปลูกสำนึกรักอาชีพทำนายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อตระหนักและเห็นความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกร โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 46 คน ลงดำนาปลูกข้าว ตลอดจนเรียนรู้เรื่องข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากข้าว

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2555 โดยกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ ซึ่ง สพฐ.เปิดสอนทั้ง 860 ชั่วโมง แต่สาธิตนวัตกรรมเปิดสอนทั้งหมด 1,060 ชั่วโมง โดย 860 ชั่วโมงเป็นการเรียนการสอนที่บูรณาการผสมผสานเนื้อหาเชื่อมโยงเข้ากับตัวหลักสูตรกลุ่มสาระ ส่วนอีก 200 ชั่วโมงมีการเสริมในเรื่องของภาษาอังกฤษเข้าไปในตัวหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนจะเน้นฝึกประสบการณ์ให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบแก้ปัญหา และมีเหตุผล เน้นทักษะปฏิบัติ

โดยในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และรายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการเรียนการสอนต้องการให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของข้าวและนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าว ตลอดจนมีความตระหนักเห็นความสำคัญของข้าวแต่ละเมล็ดว่ามีความเป็นมาอย่างไร กว่าที่จะเจริญเติบโตมาเป็นข้าวให้รับประทาน ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างจิตสำนึกของเด็กๆ จึงดำเนินจัดการศึกษาดูงานและปฏิบัติจริง เริ่มตั้งแต่ถอนกล้า ดำนา ตลอดจนกระบวนการผลิตข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี หลังจากนั้นนำมาผลิตภัณฑ์ข้าวมาแปรรูปเป็นอาหารรับประทาน แต่ละกระบวนการเรียนการสอนเหล่านี้จะทำให้เด็กๆ ได้คิดและสร้างความเข้าใจเนื่องจากได้ลงมือปฏิบัติจริง

สาวลูกครึ่งเกาหลี “ยูจิน” เด็กหญิงยูจิน กู นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 รร.สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เล่าว่า ตื่นเต้นที่คุณครูจะพาไปทำนา เพราะไม่เคยเห็นนา อยากทำนามาก เมื่อไปถึงสนุกมาก เห็นชาวนากำลังดำนาอยู่หลายคน น่าจะสนุก เหมือนชาวนาไม่ร้อน แต่เมื่อลงไปถอนกล้า ต้นกล้าถอนง่าย แต่แดดร้อนมาก ทำให้รู้ว่าการทำงานยากมากกว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ด ทำให้หนูเกิดความรู้สึกรักชาวนาที่ทำนาให้หนูมีข้าวกิน และยังได้ร่วมทำขนมครกทำมาจากแป้งข้าวเหนียวอีกด้วย

เด็กชายภูเบศ มุ้งทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 รร.สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เล่าว่า แดดร้อนมาก ลงไปในโคลนมันสนุกมาก ดำนายาก ต้องทำต้นกล้าให้เป็นแถวๆ ต้องปักต้นกล้าลงไปทำให้ตรง กว่าจะปักกล้าลงไปยากมาก กว่าข้าวจะเป็นเมล็ดต้องมาจากเปลือก ต้องเข้ากระบวนการผลิต สีข้าว นำข้าวที่ได้มาผลิตแปรรูปเป็นอาหาร “ข้าวแต๋น” ได้ฝึกทำข้าวแต๋นด้วย “อยากไปทำนาอีกครั้ง ช่วยชาวนาทำนา”

“จันทร์เจ้า” เด็กหญิงณกมล อร่ามเรือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 รร.สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เล่าว่า เห็นแผ่นข้าวแต๋น ก่อนนำไปทอดช่วงบ่าย นึกถึงตอนที่ได้ลงไปดำนาจริงๆ ในช่วงตอนเช้า “การเดินบนโคลน” ยากมากเลย ต้องพยุงตัวไม่ได้ล้ม ชาวนาเก่งมากที่สามารถเดินบนโคลนได้ “หนูดำนาเสร็จเป็นคนสุดท้าย” เนื่องจากตอนปักกล้าลงไปมันทำยากมากเลย “ต่อไปนี้หนูจะไม่ทานข้าวเหลืออีกแล้วค่ะ”

เด็กชายภูรินทร์ จิตติสุรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 รร.สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เล่าว่า จะชวนพ่อกับแม่ไปที่ศูนย์วิจัยข้าวอีกครั้ง อยากไปช่วยชาวนาทำนา เคยลงโคลนในสวนบ้านยาย แต่ไม่เคยลงโคลนในแปลงนา มันเหนียวมาก แดดยังร้อนอีก “ผมล้มในโคลนด้วย” เคยเห็นแต่เมล็ดข้าวที่โลตัส ไม่เคยรู้ว่ากว่าจะเป็นเมล็ดข้าวต้องผ่านการปลูกข้าวในโคลนมาก่อน หลังจากที่ทำนาเสร็จได้มาทำขนมข้าวตูซึ่งทำมาจากข้าว กว่าจะเป็นข้าวตูที่กินได้ ต้องผ่านวิธีผลิตที่ยากเหมือนกัน “ผมจะตักข้าวและกับข้าวที่พออิ่มข้าวจะได้ไม่เหลือ”

กระบวนการเรียนการสอนที่ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้เห็น ได้ลงมือปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มปลูก ตลอดจนรู้กระบวนการผลิตและนำมาแปรรูป ทำให้รู้ว่ากว่าที่จะมาเป็นข้าว 1 เมล็ด จนกลายมาเป็นข้าว 1 จานให้ได้รับประทานกันยากลำบากขนาดไหน.