เด็กไทยอ่อนการใช้ภาษาหวั่น 10 ปี ข้างหน้าอาจสูญหาย

กรุงเทพฯ : นักวิชาการระบุเด็กไทยปัจจุบันอ่อนการใช้ภาษา นิยมใช้คำที่สื่อสารเฉพาะกลุ่ม หวั่น 10 ปีข้างหน้าจะรักษามรดกภาษาไทยไม่ได้ แนะเร่งปลูกฝังการใช้ภาษาที่ถูกวิธีแก่เด็กนักเรียน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวถึงการใช้ภาษาของวัยรุ่นในปัจจุบันว่า เป็นเรื่องของการสนทนากันระหว่างกลุ่มและเข้าใจเฉพาะกลุ่ม ซึ่งคำต่างๆนั้นจะพบมากในสื่อออนไลน์ เช่น ชิมิ จุงเบย บ่องตง เป็นต้น โดยเชื่อว่าคำพวกนี้จะเป็นที่นิยมเพียงระยะหนึ่ง และเปลี่ยนหาคำสื่อสารอื่นๆขึ้นมาแทน เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและเพลิดเพลินระหว่างกลุ่มเพื่อน แต่สิ่งที่ควรเฝ้าระวังคือการนำคำพวกนี้มาใช้ในภาษาเขียน ซึ่งจะทำให้เกิดความสับสน เช่น คำว่าครับ ในสื่อออนไลน์จะเขียนว่าคับ ไม่มี ร.เรือ ถ้าเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจะทำให้เกิดการใช้ภาษาที่ผิด และทำให้เกิดความสับสนได้ในอนาคต

“นอกจากนี้เด็กในยุคปัจจุบันยังขาดทักษะในการเขียนจดหมายหรือเรียงความ ทำให้ไม่มีความสละสลวยในการใช้ภาษา และมีการใช้ภาษาอย่างไม่ถูกกาลเทศะ ไม่มีการใช้ภาษาเรียบเรียงเหมือนสมัยก่อน เช่น คำขึ้นต้นในจดหมายไม่สามารถแยกระหว่างเรียนเชิญ กราบเรียนเชิญ เพราะเด็กใช้แต่คำที่ใช้ในการสื่อสารเฉพาะกลุ่มจนเกิดความเคยชิน ดังนั้น ในอีก 10 ปีข้างหน้าหากเด็กกลุ่มนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่จะทำให้คำสุภาพหรือคำที่เป็นทางการหายไป ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหากับภาษาไทยอย่างแน่นอน ในขณะนี้สถานศึกษาจึงควรเร่งปลูกฝังการใช้ภาษาที่ถูกวิธีให้แก่เด็กนักเรียน”

 

แสดงความคิดเห็น