B56-05-03-1

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ครั้งที่ 2)