ขยายระยะเวลาการรับสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ครั้งที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เรื่อง  ขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
จำนวน กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ
วันรับสมัคร          1 – 30  พฤษภาคม  2556
วันเลือกตั้ง            26 มิถุนายน  2556

ด้วยมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการยังไม่ครบตามเกณฑ์จำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙

ในการนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง จึงได้มีประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ไว้ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

 

ขยายระยะเวลาการรับสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ครั้งที่ 2)
1.9 MiB
587 Downloads
Details

รายละเอียดการรับสมัครที่ผ่านมา