คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี รับนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับนักศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2556 

ดังสาขาวิชาต่อไปนี้

สาขาวิชา

คณะ / สาขาวิชา

จำนวนรับ

เพิ่มเติม

สาขาวิชาที่รับ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  รับวุฒิ ม.6 และ ปวช.

017

วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร

10

 

ม.6 กลุ่มสาระการเรียนการรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

019

การผลิตพืช

10

ปวช. สาขาเกษตรกรรม

ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

021

วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

30

023

เทคโนโลยีภูมิทัศน์

20

ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ผู้สนใจสมัครได้ที่แผนกทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์รังสิต)  โดยยื่นเอกสารหลักฐานผลการเรียน สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ผลคะแนน GAT และ PAT พร้อมใบสมัครตั้งแต่วันที่  29 เมษายน 2556 – 15 พฤษภาคม 2556 ในเวลาราชการ

  • กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  • ประกาศผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

**สอบถามได้ที 025238494 และ 0818196564 ฝ่ายวิชาการ และ025312988 ต่อ103**