คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครนำเที่ยว จำนวน 3 รุ่น

ด้วยสาขาวิชาการท่ิองเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมอาสาสมัครนำเที่ยว จำนวน 3 รุ่น ดีงนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 จำนวน 40 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 17-19 มิถุนายน 2556 จำนวน 80 คน และรุ่นที่ 3 วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556 จำนวน 80 คน ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทั้งนี้การเข้าร่วมอบรมดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีการมอบเกียรติบัตร โดยส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทางโทรสารหมายเลข 02-577-5017 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานโครงการ อาจารย์พัชรินทร์  จึงประวัติ โทรศัพท์ 084-643-4295

ดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัครโครงการอบรมอาสาสมัครนำเที่ยว

คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครนำเที่ยว จำนวน 3 รุ่น
77.5 KiB
584 Downloads
Details