ภาพข่าว: รับเออีซี

สิริพงษ์ วงษ์ชัยวิทย์ และคณาจารย์ภาควิชาการตลาด ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดอบรมเรื่อง “กลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” แก่ผู้ประกอบการและประชาชนโดยมี รัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช ร่วมเป็นเกียรติ ที่สำนักงานเขตสวนหลวง