‘ฆ้องเล็ก’ ของที่ระลึกเมืองอุบลฯจากเครื่องปั๊มฝีมือ ’มทร.ธัญบุรี’

ฆ้องที่สำคัญของไทยในปัจจุบันอยู่ที่บ้านอง” เป็นเครื่องดนตรี”ที่อยู่คู่กับคนไทยมาแต่โบราณ แหล่งผลิตทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยฆ้องที่ผลิตมีหลายชนิดและหลายขนาด ส่วนใหญ่จะเป็นฆ้องขนาดใหญ่ที่ใช้ในงานพิธีต่างๆ ต่อมาได้มีการต่อยอดธุรกิจโดยผลิตฆ้องขนาดเล็กขึ้นจากเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตฆ้องขนาดใหญ่ เพื่อจำหน่ายเป็นของที่ระลึกหรือของชำร่วย เช่น พวงกุญแจรูปฆ้อง เพื่อเป็นของฝากประจำจังหวัด

นายบุญรักษ์ สีชนะ ผู้นำแนวคิดใหม่มาต่อยอดธุรกิจนี้ กล่าวว่า เริ่มทดลองการผลิตโดยนำอุปกรณ์ของเหลือใช้หรือหาซื้อจากร้านของเก่ามาทดลองสร้างเครื่อง โดยใช้กระบอกไฮดรอลิกกับปั๊มแบบคันโยก ทำให้การผลิตล่าช้าและได้ผลผลิตน้อย ส่งผลให้สูญเสียโอกาสการจำหน่าย ประกอบกับขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบแม่พิมพ์ จึงได้แม่พิมพ์ไม่มีคุณภาพ เกิดการสึกหรอรวดเร็ว ฆ้องเล็กชิ้นงานที่ผลิตขึ้นมีขนาดไม่เท่ากัน ส่งผลให้ชิ้นงานที่ผลิตไม่ได้คุณภาพ

จากปัญหาดังกล่าว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรต่อเนื่อง) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วยนายอมรเทพ มโนสา, นายสุวัฒน์ ทับทิมทอง, นายพีรภัทร เต็งวิเศษ, นายสรายุทธ อาจน้อย และนายธนรัตน์ ดีมาก ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกพร้อมแม่พิมพ์แบบผสมสำหรับปั๊มขึ้นรูปฆ้องเล็กต้นแบบ” โดยมี ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวแทนเจ้าของผลงานกล่าวว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นทีมงานมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้กันในภาคอุตสาหกรรมที่ได้ศึกษามา นำมาถ่ายทอดไปสู่ชุมชน ซึ่งมีส่วนประกอบหลักอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน คือ การออกแบบและการสร้างแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปแบบผสม คือสามารถตัดและปั๊มขึ้นรูปฆ้องเล็กได้ในขั้นตอนเดียว และเครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกที่ควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีแรงดันสูงสุด 5 ตัน สามารถปั๊มวัสดุแผ่นทองเหลือง และวัสดุแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ โดยใช้คนควบคุมการทำงานเพียงคนเดียว และสามารถทำการผลิตได้ที่ 20 ชิ้นต่อนาที

นอกจากนี้ ยังลดเวลาการเตรียมชิ้นงานก่อนจะนำมาลงสีและลวดลายหัตถกรรมด้วยคน เพื่อยังคงภูมิปัญญาชาวบ้านแบบดั้งเดิม มีเสน่ห์ดึงดูดใจด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของไทย สำหรับโครงการนี้ยังสามารถนำวัสดุที่เหลือจากการทำฆ้องตัวใหญ่มาทำการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นได้อีกด้วย จากเดิมที่ผลิตฆ้องเล็กเพื่อทำเป็นพวงกุญแจ ขายเป็นสินค้าที่ระลึก และของชำร่วยในงานแต่งงาน สามารถขายได้ชิ้นละ 6-8 บาท แต่ปัจจุบันขายชิ้นละ 15 บาท

สำหรับฆ้องที่ทำจากวัสดุทองเหลือง ถือเป็นการเปิดตลาดใหม่ โดยเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศ สร้างรายได้กว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน ซึ่งต้นทุนในการผลิตเครื่องนี้อยู่ที่ประมาณ 200,000 บาท (รวมราคาเครื่องและแม่พิมพ์) ปัจจุบันมียอดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 3,000 ชิ้นต่อเดือน โดยมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 2.5 ปี เครื่องประมาณ 3,000 ชิ้นต่อเดือน โดยมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 2.5 ปี เครื่องดังกล่าวสามารถขึ้นรูปต่างๆ ได้ ถ้าหากมีการเปลี่ยนแม่พิมพ์ เช่น รูปหัวใจ

อีกทั้งเครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกพร้อมแม่พิมพ์แบบผสมสำหรับปั๊มขึ้นรูปฆ้องเล็กต้นแบบ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมและหัตถกรรม โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและการประกวดงานวิจัยของนักศึกษา มทร.ธัญบุรีอีกด้วย ผู้สนใจเครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกพร้อมแม่พิมพ์แบบผสมสำหรับปั๊มขึ้นรูปฆ้องเล็กต้นแบบ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ โทร. 0-2549-3440 หรือ www.rmutt.ac.th.