มทร.ธัญบุรีเร่งพัฒนาศักยภาพ ICT

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า พัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากรและนักศึกษาตามมาตรฐานสากล รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ตามนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดเป็นนโยบายหลักที่มีทิศทางที่จะพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Computer Literacy โดยมุ่งเน้นการการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาและบุคลากร ในสาขาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนนักศึกษาสาขาอื่นๆซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน

สำหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษาสาขาทางด้าน ICT มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ในระดับสูง ส่งเสริมการสอบใบประกาศต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับการยอมรับในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จากการดำเนินการที่ผ่านมา มีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสอบผ่านการรับรองมาตรฐาน Information Technology Professional Examination: ITPE) อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

ในส่วนของนักศึกษาสาขาอื่นๆ มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการสอบมาตรฐาน Internet and Computer Core (IC3) Certificate ซึ่งเป็นมาตรฐานมี่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สำหรับรับรองความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งยังรวมไปถึงการยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

มหาวิทยาลัยฯ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการ ว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะมีทักษะด้านตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ พร้อมรองรับการทำงานด้านต่างๆ ได้ทันที มหาวิทยาลัยจะผลักดันและสร้างมาตรฐานของบัณฑิตในระดับที่สูงขึ้นรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งคาดว่าในแต่ละปีจะมีผู้ผ่านมาตรฐานต่างๆ มีเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ออกสู่ตลาดแรงงาน