บ๊วย – ปอนด์ ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บ๊วย – ปอนด์

ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” หน้าที่แห่งความภาคภูมิใจ เกียรติยศเหนือสิ่งใดแห่งราชมงคล โดยการค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของสถาบันอันทรงคุณค่า ของมหาวิทยาลัยฯ หัวใจอีกหนึ่งดวงที่เหล่านักศึกษาให้ความรัก โดย “ราชมงคล” คือนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องหมายแห่งสถาบัน

โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้อัญเชิญ ผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ปราศจากรายวิชาที่ติด F และ W รูปร่างหน้าตาบุคลิกท่าทางมีความสง่าและปฏิภาณไหวพริบที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จากการตอบคำถาม โดยผลการตัดสินได้ผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในการประกวดจำนวนมาก โดยในปีนี้รางวัลผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฝ่ายหญิง “บ๊วย” นางสาวไอรดา ทับบัณฑิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฝ่ายชาย ได้แก่ “ปอนด์” นายณัฐวุฒิ สุริย์วงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บ๊วย เล่าว่า ภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี มีคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์การคัดเลือกจึงตัดสินใจเข้าประกวด แสดงความภาคภูมิใจที่ได้มาศึกษาที่นี่ และที่สำคัญอยากให้พ่อแม่ภูมิใจ บุคลิกภาพ กริยามารยาท รวมถึงการตอบคำถาม คิดว่าเป็นจุดเด่นที่คณะกรรมการตัดสินใจให้เป็นตัวแทนผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฝ่ายหญิง ไม่ได้คิดว่าตนเองจะได้รับเลือก แต่รู้สึกภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้เข้ามาประกวด เมื่อได้รับรางวัลยิ่งภูมิใจ เนื่องตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งคือเครื่องหมายแสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องหมายแห่งสถาบัน

หลังจากที่ได้เป็นตัวแทนจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เริ่มด้วยการแต่งกายเรียบร้อย ซึ่งเป็นรูปธรรมที่ทุกคนจะต้องเห็น อยากให้เพื่อนๆ แต่งกายให้เรียบร้อย โดยไม่ต้องเป็นพิธีการ กระโปรงไม่สั้นจนเกินไป เสื้อไม่รัดตัว เน้นที่สวมใส่สบาย เพราะว่า ทุกวันนี้อากาศเมืองไทยร้อน ไม่ต้องเลียนแบบเพื่อนคนอื่น “กลัวจะแปลกแตกต่าง” อยากให้นึกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม การแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ ถูกที่และถูกเวลา เมื่อได้รับตำแหน่งต้องเข้ามาทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยฯ ต้องมีการแบ่งเวลาให้ถูก เกรดเฉลี่ยสะสมประมาณ 3.6 เคล็ดลับในการเรียน “ตั้งใจ” รักในวิชาที่เรียนสนุกกับการเรียน มีความสุขและทำความเข้าใจ ฝากถึงเพื่อนๆ ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือว่าน้องๆ ที่กำลังจะเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ ใช้ชีวิตอย่างมีสติ เรื่องของการใช้เงินสำคัญ ไม่ฟุ่มเฟือย และที่สำคัญเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศ

ปอนด์ เล่าว่า ทางสโมสรคณะนักศึกษา แนะนำให้เข้ามาประกวด อยากที่จะฝึกการมีระเบียบวินัยในตนเอง ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นการทำกิจกรรมระหว่างที่เรียน ดีใจและภูมิใจที่ได้รับเลือกให้ได้รับตำแหน่งผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฝ่ายชาย ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเกียรติกับครอบครัว นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ทุกวันนี้ แต่งกายตามกระแส ซึ่งถูกมองว่าไม่เหมาะสม เพื่อไม่ให้มองว่าไม่เหมาะสม ควรแต่งกายให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัยเรียน ควรคู่ให้แก่สถาบันที่ศึกษา

ชีวิตนักศึกษาเป็นช่วงระยะเวลาที่ทุกคนเข้ามา ณ สถาบันการศึกษาที่ตนเองได้เลือก เพื่อเข้าศึกษา อยากให้ทุกคน วางตัวให้ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า 4 ปี ที่ศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเรียนและการใช้ชีวิตให้มากที่สุด พยายามควบคุมตนเองให้ได้ เพราะว่า มาใช้ชีวิตที่หอพัก ไกลพ่อไกลแม่ และที่สำคัญ อยากให้เพื่อนๆ ที่เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาใช้จ่ายประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย เนื่องจากวัตถุนิยมเข้ามาในสังคมไทย

สำหรับผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ

 

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

02-549-4994