ประกาศ : กองทุน กยศ. งานทุนการศึกษา งานทหาร งานประกันอุบัติเหตุ

นักศึกษาท่านใดที่ประสงค์จะติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่อง กองทุน กยศ.   ทุนการศึกษา   นักศึกษาวิชาการทหาร และเรื่องประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคาร สวท.(หลังพระบรมรูป ร.5)  

โทรศัพท์   02-549-3684,   02-549- 3674,  02-549- 3675, 02-549- 3022

หรือติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th   หรือ facebook Student_service.rmutt.ac.th