กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 26 พฤษภาคม ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการดำเนินการให้กับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนักศึกษาเรียกเพิ่มเติม ดังนี้

ภาคเช้า เวลา 08.00-12.00 น.

ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ – คณะบริหารธุรกิจ
– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะศิลปศาสตร์ – คณะศิลปกรรมศาสตร์
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน – คณะเทคโนโลยีการเกษตร
– วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย