นพมาศ ยอดหญิงนักคิดแห่งราชสำนักพระร่วง ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดี (Visual Effects) ฝีมือ นศ.มทร.ธัญบุรี

 

ความเป็นมาของเรื่องราวทั้งหมด เริ่มจากได้อ่านวรรณคดีเรื่องตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ อ่านแล้วได้พบอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในวรรณคดีเรื่องนี้” เสียงบอกเล่าของสมาชิกทั้ง 5 คน ประกอบด้วย “ริว”นายธนากร กิ่งวัชระพงศ์ “ฮอล” นายเอกลักษณ์ ด้วงแสง “จิ๋ว” นายชวลิต นาคทอง “ปอย” นางสาวระติกร หมุยจินดา และ “เบียร์” นางสาววรัณยา เสฏฐพงค์พานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมทอง ไตรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเศษ ชาญประโคน และอาจารย์วันชัย แก้วดี อาจารย์คอยให้คำปรึกษา ผลิตภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดี (Visual Effects) เรื่อง นพมาศ ยอดหญิงนักคิดแห่งราชสำนักพระร่วง ขึ้นมา

สมาชิกทั้ง 5 เล่าว่า เรื่องราวทั้งหมดเกิดจากความเชื่อมโยงเรื่องราวกับวิชาที่เรียน และอาชีพในการทำงานในอนาคต โดย“นางนพมาศ” มีการะบวนการคิดที่เป็นระบบอย่างน่าประหลาดใจ มี Concept ในการคิดงาน เปรียบได้กับ creative ในปัจจุบันกล่าวคือ นางนพมาศเป็นผู้คิดประดิษฐ์กระทงรูป “ดอกบัว” ซึ่งได้ Concept จากดอกบัวที่ปรากฏอยู่ยังนที มาเป็นสัญลักษณ์ในการประดิษฐ์โคมลอย อีกทั้งนางนพมาศยังมีความกล้า คิดที่จะทำในสิ่งที่แตกต่าง มีความเชื่อมั่น มีความศรัทธา ในสิ่งที่ทำ ซึ่งความคิดที่ว่าโบราณ ความเชื่อที่ว่าล้าสมัย แต่ยังไงก็ไม่มีวันล้าหลัง เพราะ สามารถนำมาประยุกต์ให้กับชีวิตประจำวัน

ระยะเวลา 3 เดือน จากเรื่องราวของความเป็นมาทั้งหมด จึงได้นำมาผลิตโดยใช้เทคนิคทาง Visual Effects , Morphing, Cut-Out and Collage Animation และ Green Screen โดยผู้ศึกษาทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดี และบันทึกภาพนิ่งที่จะใช้ประกอบในส่วนของภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดี จากนั้นนำไฟล์ที่ได้ข้างต้นทำการ Morphing และทำการสร้างแอนิเมชั่นภาพตัด Cut-Out and Collage Animation และพร้อมทั้งทำการเจาะ Green Screen ในโปรแกรมด้านเอฟเฟค สุดท้ายจึงนำมาตัดต่อภาพและเสียงด้วยโปรแกรมด้านตัดต่อวีดีโอจากนั้นนำผลงานลงแผ่น DVD

ทุกวันนี้ วรรณคดีไทย ไม่ได้รับความสนใจ อยากจะให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของวรรณคดีไทย จึงได้ใส่เอฟเฟคที่น่าสนใจลงไป เพื่อนกระตุ้นความสนใจของผู้ชม เพราะว่า ทุกวันนี้เทคนิคที่เร้าใจจะกระตุ้นความสนใจของผู้ชมได้มาก อย่างน้อยผลงานที่ผลิตมีประโยชน์ต่อเยาวชนรุ่นใหม่ ที่บางคนไม่ชอบอ่านหนังสือ ชอบชมมากกว่าอ่าน ทั้ง 5 คน กล่าวทิ้งท้าย