เตรียมนำร่องสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญญบุรีกล่าวว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรี ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 นั้น ขณะนี้มีนักศักษาที่ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบโควตา มารายงานตัว 1,046 คน และผ่านระบบการสอบตรงมารายงานตัว 3,521 คน ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเป็นไปตามแผนการรับสมัครนักศึกษาในทุกปีส่วนที่เหลือ คือ การรอนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบแอดมิทชั่นอีกจำนวน 1,300 คน ก็จะครบจำนวนที่รับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษานี้ สำหรับนักศึกษาที่ได้มารายงานตัวกับมหาวิทยาลัยแล้วนั้น จะมีการตรวจสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของออกซ์ฟอร์ด ถ้านักศึกษามีคะแนนมากกว่ามาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษได้ 1 รายวิชา แต่ถ้าต่ำกว่ามาตรฐานจะมีการเชิญชวนให้เรียนปรับพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยก่อนการเปิดภาคการศึกษา นอกจากนี้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่จะถึงนี้ มทร.ธัญบุรี ยังมีโครงการทดลองให้นักศึกษา 4-5 ห้องเรียน เรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยจะมีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาไว้คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนนักศึกษาใหม่ที่มีคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดนั้น จะต้องทีการเรียนปรับพื้นฐานทุกคน โดยจะเริ่มเรียนในเดือนพ.ค.นี้ ซึ่งในปีก่อนๆที่ผ่านมา นักศึกษาที่เรียนปรับพื้นฐานก่อนการเปิดภาคเรียนมักจะมีคะแนนในวิชานั้นเพิ่มขึ้น