ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2556

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน

1. ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย  http://www.oreg2.rmutt.ac.th/notice/notice56/direct/filedownload/p6.pdf   คลิกดูรายชื่่อผู้สอบผ่าน

2. บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ในวันที่ 23 – 29 เมษายน 2556 เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน และพิมพ์เอกสารการขึ้นทะเบียน

3. สำหรับผู้ที่ควรเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และ ผู้ที่เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์   ดูรายละเอียดในวันขึ้นทะเบียน ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (วันที่ 30 เมษายน 2556)

4. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะต้องสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ ตามวันและเวลาที่กำหนด ดูรายละเอียดได้ใน www.rmutt.ac.th ในวันที่ 30 เมษายน 2556

***ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่ออย่างเป็นทางการได้ที่ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ โทร. 025493613-5