ขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ

กำหนดการรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทตัวแทนคณะ และประเภททั่วไป ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556 – 30 เมษายน 2556 ในวันและราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิบการบดี (หลังใหม่) ชั้น 4 และให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอนและสายสนับสนุน) ที่มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งตามประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ
201.2 KiB
434 Downloads
Details