ประกาศ รับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งชายและหญิง (ชั้นปีที่ 3-5)

ประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งชายและหญิง (ชั้นปีที่ 3-5)
ระหว่างวันที่ 14 – 23 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

  หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันรับสมัคร (นำฉบับจริงมาด้วย)

ใบรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.2) รับที่มหาวิทยาลัย
หนังสือรับรองผลการฝึกวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ
หนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิ (กรณีขอรอรับสิทธิ)
รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว แต่งเครื่องแบบนศท. หน้าตรง จำนวน 2 รูป
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนรายงานตัว

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายงานตัวที่ศูนย์ฝึกวิชาทหาร โรงเรียนรักษาดินแดน ถนนวิภาวดี – รังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

                    ชั้นปีที่ 3 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 12.30 น.

                    ชั้นปีที่ 4-5 วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 12.30 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-3674

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2556

ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา