การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดรับเอกสารการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ งานทหารและวิชาทหาร ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ตั้งแต่วันที่ เปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ และหมดเขตการรับเอกสารหลักฐานการขอผ่อนผันฯในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจาการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ (การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)
77.5 KiB
770 Downloads
Details