ประเพณีสงกรานต์ “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย ๒๕๕๖”

  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความยินดีขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมพิธี “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย ๒๕๕๖” รดน้ำขอพร อดีตอธิบการบดี แขกอาวุโส และอธิการบดี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและเพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาจิต ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดาวน์โหลดกำหนดการ “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย “

ประเพณีสงกรานต์ "ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย ๒๕๕๖"
24.6 KiB
449 Downloads
Details

แสดงความคิดเห็น