มทร.ธัญบุรีผุดโครงการนำเด็กทำนาปลูกข้าว สร้างจิตสำนึก-เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ข้าวเป็นพืชจำพวกธัญพืชที่สามารถกินเมล็ดได้ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากในทวีปเอเชีย โดยเราเรียกพื้นที่ปลูกว่า นาข้าว และเรียกผู้ที่ประกอบอาชีพปลูกข้าวว่า ชาวนา ในประเทศไทยข้าวมีหลากหลายสายพันธุ์ โดยไทยถือเป็นประเทศระดับต้น ๆ ที่มีการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ประชาชนส่วนใหญ่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก แต่เนื่องด้วยปัจจุบันต้นทุนการผลิต การเพาะปลูกมีค่าใช้จ่ายสูง การปลูกข้าวด้วยวิธีดั้งเดิมเริ่มเลือนหายไป เพราะมีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้เพื่อประหยัดเวลาลดการใช้แรงงานคน ซึ่งมีความรวดเร็วกว่ามนุษย์ ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักกระบวนการกรรมวิธีการปลูกข้าว ตลอดจนกระบวนการแปรรูปข้าว จนเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวที่สามารถรับประทานได้

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารงาน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เน้นฝึกประสบการณ์ให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหา มีเหตุผล มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำตลอดจนมีความรับผิดชอบ โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญของข้าวที่นำเงินเข้ามาเพื่อพัฒนาประเทศ และอาชีพชาวนาผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ

ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเห็นความสำคัญของข้าว และความสำคัญของอาชีพชาวนา ตลอดจนการมีส่วนร่วมในหมู่คณะ จึงนำเด็กนักเรียน ป.1 เป็นนักเรียนที่อยู่ระหว่างเจริญเติบโตในด้านสมอง และร่างกายมาเรียนรู้กระบวนการปลูกข้าวด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริงสถานที่จริงถึงกระบวนการปลูกข้าวตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการแปรรูปจนไปสู่การบริโภค ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของข้าวไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์ กฤษวะดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มาเป็นวิทยากร และเป็นครูฝึกเพื่อมอบความรู้ พร้อมทั้ง น.ส.ภารวดี ภางาม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการชาวนาที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของข้าวให้ความรู้กับนักเรียน

นอกจากกระบวนการขั้นตอนการปลูกข้าวแล้ว ทางโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรียังให้นักเรียนลงมือทำผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น ข้าวตู ข้าวเหนียวมูน ขนมครก ข้าวแต๋น ข้าวจี่ เพื่อให้นักเรียนลงมือปฏิบัติสร้างสีสันความสนุกสนานผสมผสานความรู้ไปพร้อม ๆ กัน ทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อกับการทำกิจกรรม โดยกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการการเพาะปลูกข้าว และวิธีการทำนาแบบวิธีโบราณแต่ดั้งเดิมแล้วยังจะทำให้เด็กได้รู้-สัมผัสความรักที่ชาวนามีต่อธรรมชาติบนผืนนาที่หล่อเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่จนทุกวันนี้ด้วย

ด้านนายอดุลย์ กล่าวว่า จ.ปทุมธานี ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว ในการนำเยาวชนมาเรียนรู้การปลูกข้าวจากสถานที่จริงทางศูนย์วิจัยข้าวได้เริ่มสาธิตการปลูกข้าวโดยวิธีการดำนาตั้งแต่เริ่มแรก ขั้นตอนการถอนกล้า การปักดำนา การเก็บเกี่ยวที่ล้วนแล้วแต่ใช้แรงงานคนเพื่อให้นักเรียนได้รับรู้สัมผัสได้ถึงความยากลำบาก ความอดทน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน การมีน้ำใจในการปลูกข้าวของชาวนา เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องข้าว รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าวให้กับนักเรียนเพื่อให้ได้รับรู้อย่างครบถ้วน.