ขอเชิญร่วมสมัครเข้าแข่งขัน นวัตกรรมการออกแบบสามมิติ “นวัตกรรมพาหนะแบบพกพาสำหรับคนเมือง”

Innovative 3D Design Competition 1

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการออกแบบและวิเคราะห์ในเชิงวิศวกรรม โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
  2. เพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์
  3. เพื่อสร้างสังคมเครือข่าย ของกลุ่มนักพัฒนาและออกแบบในเชิงวิศวกรรม
  4. เพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิต และนักศึกษาแสดงความสามารถในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

นิสิตและนักศึกษาในระดับ ปวชถึง ปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยจะมุ่งเน้นถึงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และวิเคราะห์ ปัญหาต่าง ๆ ในเชิงวิศวกรรมในรูปแบบสามมิติ

 รายละเอียด

       บุคคลที่เข้าร่วมจะต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3D ในการออกแบบ และวิเคราะห์ ตามโจทย์ที่กำหนดไว้ในแต่ละรอบการแข่งขัน โดยจะมีเงื่อนไขตัดสินในแต่ละรอบการแข่งขัน  ดังนั้น บุคคลที่เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละสถาบัน/มหาวิทยาลัย จะสามารถจัดส่งนิสิต และ นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน ได้ไม่เกิน 6 ทีมซึ่งในแต่ละทีมจะมีสมาชิกตั้งแต่ 2-6 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม เป็นต้น

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน