มทร. เพิ่มสาขาสอนป.ตรีต่อเนื่อง

ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) มาหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของ มทร.ที่ต้องการให้มีการเพิ่มรายชื่อปริญญาตรีต่อเนื่อง เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่องของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ได้ประกาศรายชื่อปริญญาตรีสายเทคโนโลยี/สายวิชาชีพ (ปฏิบัติการ) ที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้เพียง 2 ปริญญา คือ ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต และ ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งจากการหารือได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ไม่จำเป็นต้องแก้ไขประกาศดังกล่าว เพราะเนื้อหาในประกาศครอบคลุมอยู่แล้ว แต่อาจใช้วิธีเพิ่มข้อความบางส่วนที่จำเป็นไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศได้

“สำหรับสาขาวิชาที่ มทร.ต้องการให้เพิ่มเติมจะเป็นสาขาทางด้านวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติอยู่แล้ว มี 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต สาขาอุตสาหกรรมบริการและสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่ง สกอ. เสนอให้ มทร. กลับไปรวบรวมข้อมูลอีกครั้ง แต่ที่สำคัญต้องจัดการเรียนการสอนที่เป็นความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างชัดเจน โดยจะมีการนำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐาน ของ กกอ. ในเดือน เม.ย. จากนั้นจะเสนอต่อ กกอ.เพื่อพิจารณา ซึ่งหาก กกอ.เห็นชอบและเพิ่มเติมในบัญชีแนบท้ายประกาศแล้ว ทุกมหาวิทยาลัยจะสามารถจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีต่อเนื่องสายปฏิบัติการได้ทันที” รองเลขาธิการ กกอ.กล่าว.