ประกาศคณะกรรมการสรรหา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

20200416-Elect The Board
20200416-Elect The Board
20200416-Elect-the-board.pdf
1.8 MiB
94 Downloads
Details
20201112-ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สวส.
433.2 KiB
166 Downloads
Details
A-01ประกาศผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี
A-01ประกาศผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี
ประกาศผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี.pdf
41.9 KiB
1081 Downloads
Details
A-1รายละเอียดกำหนดการสรรหาอธิการบดี2556
A-1รายละเอียดกำหนดการสรรหาอธิการบดี2556
A-1รายละเอียดกำหนดการสรรหาอธิการบดี2556(2).pdf
Version: rmutt-56
135.9 KiB
877 Downloads
Details
A-1รายละเอียดกำหนดการสรรหาอธิการบดี2556(เพิ่มเติม)
A-1รายละเอียดกำหนดการสรรหาอธิการบดี2556(เพิ่มเติม)
A-1รายละเอียดกำหนดการสรรหาอธิการบดี2556(เพิ่มเติม)-2.pdf
Version: rmutt-56
42.4 KiB
565 Downloads
Details
A-2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง คุณสมบัติของอธิการบดี
A-2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง คุณสมบัติของอธิการบดี
A-2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง คุณสมบัติของอธิการบดี(2).pdf
Version: rmutt-56
67.9 KiB
940 Downloads
Details
A-3วิสัยทัศน์ และพันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
A-3วิสัยทัศน์ และพันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
A-3วิสัยทัศน์ และพันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(2).pdf
Version: rmutt-56
79.2 KiB
638 Downloads
Details
A-4กรอบการเสนอผลงาน
A-4กรอบการเสนอผลงาน
A-4กรอบการเสนอผลงาน(2).pdf
Version: rmutt-56
51.2 KiB
630 Downloads
Details
A-5พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
284.1 KiB
788 Downloads
Details
A-6ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยสรรหาอธิการบดีพ.ศ.๒๕๕๒
A-6ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยสรรหาอธิการบดีพ.ศ.๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยสรรหาอธิการบดีพ.ศ.๒๕๕๒.pdf
102.1 KiB
690 Downloads
Details
A-7รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
2.3 MiB
951 Downloads
Details
A-8รายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ*กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ และแบบตอบรับ*
112.0 KiB
740 Downloads
Details
F-001_ใบสมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี
F-001_ใบสมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี
F-001_ใบสมัครเข้ารับการสรรหาอรม.pdf
Version: rmutt-56
78.3 KiB
673 Downloads
Details
F-002_ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
F-002_ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
F-002_ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอรม.pdf
Version: rmutt-56
81.6 KiB
748 Downloads
Details
F-003_ข้อมูลเบื้องต้นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
F-003_ข้อมูลเบื้องต้นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
F-003_ข้อมูลเบื้องต้นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอรม.pdf
Version: rmutt-56
152.0 KiB
801 Downloads
Details

[ชมภาพบรรยากาศการนำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี]

รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  ดวงเดือน

กำหนดการ / ขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี

รายละเอียดเนื้อหา

กำหนดการ / ขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี

ลำดับที่

ขั้นตอน

กำหนดการ

วันที่และเวลา

สถานที่ /ช่องทาง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

(๐๙.๓๐ น.)

ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี

การประกาศรับสมัครและการเสนอรายชื่อ
(๑)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหา อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ พัฒนามหาวิทยาลัย
(๓)  คุณสมบัติของอธิการบดี
(๔)  ประกาศกำหนดการและขั้นตอนต่างๆ

๑ เมษายน ๒๕๕๖

ถึง

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทางสื่อต่างๆ และwww.rmutt.ac.th

การรับสมัคร
(๑)  กำหนดยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ
(๒)  กำหนดยื่นใบสมัครโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ(EMS)

๒๙ เมษายน ๒๕๕๖

ถึง

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

ในวันราชการ

ส่ง
สำนักงาน งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
ผู้สมัคร
ส่งใบสมัคร รายละเอียด ประวัติ และคุณสมบัติส่วนเอกสารผลงานและนโยบายแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาสามารถส่งได้ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖(ก่อนการนำเสนอ วิสัยทัศน์)
ส่งถึง
ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สำนักงานงานสภามทร. ธัญบุรี  ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
การเสนอชื่อ

ส่วนราชการและสภาคณาจารย์รวบรวมรายชื่อ เสนอพร้อมหนังสือตอบรับยินยอมเข้ารับการสรรหาอธิการบดี และรายละเอียด ประวัติ และคุณสมบัติส่วนเอกสารผลงานและนโยบายแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา สามารถส่งได้ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖(ก่อนการนำเสนอ วิสัยทัศน์)

๒๙ เมษายน ๒๕๕๖

ถึง

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

ในวันราชการ

ส่ง
สำนักงาน งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖(๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

การแจงผูที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนและ การตอบรับ

คณะกรรมการสรรหาส่งหนังสือ

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีwww.rmutt.ac.th

ช่วงเวลาการคัดค้านคุณสมบัติ
(ถ้ามี)

๑๗-๒๔

 พฤษภาคม ๒๕๕๖

ส่งถึง
ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สำนักงาน งานสภามทร. ธัญบุรี  ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดีอ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110

คณะกรรมการสรรหาประชุมพิจาณาการคัดค้านคุณสมบัติของผู้สมัคร(ประกาศรายชื่อ ทาบทาม แจงผูที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ ใหมานำเสนอนโยบาย แผนบริหาร จัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย)

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัคร  ที่ผ่านการพิจารณา นำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายและ แถลงแนวทางการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาและเปิดโอกาสให้ประชาคมรับฟัง

๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

(ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น.)

หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะกรรมการสรรหาประชุมพิจารณากลั่นกรองรอบที่ ๑

๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

(ตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น.)

ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมพิจารณากลั่นกรองรอบที่ ๒ ผูที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงอธิการบดี

(มีการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการกลั่นกรองจากรอบที่๑ ท่านละประมาณ ๔๐ นาที)คณะกรรมการสรรหาประชุมพิจารณากลั่นกรองใหไดผูที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงจำนวนไมเกิน ๒ รายชื่อ

๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

(ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น.)

ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การนำเสนอผลการสรรหาอธิการบดีตอ สภามหาวิทยาลัย– ประธานคณะกรรมการสรรหานำเสนอ รายงานผลการสรรหา พร้อมรายละเอียดข้อมูลทั้งปวง

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

(ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น.)

หรือ

ตามที่สภามหาวิทยาลัย

กำหนด

ประชุมสภามหาวิทยาลัยหองประชุมมังคลอุบลมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๑๐

การนำเสนอนโยบายและแผนการจัดการตอ สภามหาวิทยาลัย และการลงมติของสภามหาวิทยาลัย
– ผูผานการกลั่นกรองของ คณะกรรมการสรรหานำเสนอ นโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อ สภามหาวิทยาลัย

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

หรือ

ตามที่สภามหาวิทยาลัย

กำหนด

ประชุมสภามหาวิทยาลัยหองประชุมมังคลอุบลหรือ ตามที่สภามหาวิทยาลัย กำหนด