มทร.ธัญบุรี รับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ 42 อัตรา

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วุฒิปริญญาโทและวุฒิปริญญาเอก จำนวน 42 อัตรา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 อัตรา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 อัตรา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จำนวน 3 อัตรา คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 6 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 5 อัตรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 อัตรา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 2 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ www.ped.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2556 หรือรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549 4913-16, 02-549-4918 เวลา 8.30 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร