ชู “สาธิตนวัตกรรม” ขึ้นแท่นโรงเรียนชั้นนำทุกด้าน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ผอ.โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมได้ประเมินการสอนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งยังเพิ่มบุคลากรอาจารย์ผู้สอนมากขึ้น ซึ่งส่วนมากจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโท และต้องผ่านการปูพื้นฐานการสอนตามกระบวนการของหลักสูตรการเรียนรู้ การวางแผนในการต่อยอดการศึกษาว่าจะมีกระบวนการถ่ายทอดอย่างไร จึงจะทำให้เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และนำสิ่งที่ได้เรียนนี้ไปประยุกต์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันในอนาคต ส่วนเรื่องของการปรับปรุงอาคารเรียนนั้น ขณะนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณมาแล้ว เชื่อว่าในปีการศึกษาหน้า จะมีอาคารที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวต่อว่า ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนจะมีการเรียนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมจากเดิมที่มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ซึ่งนอกจากการเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้สอนภาษาแล้ว ยังได้นักศึกษาแลกเปลี่ยนมาเป็นอาจารย์ช่วยสอนให้ด้วย ผลงานที่ได้จาก 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า เด็กสามารถอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี มีพื้นฐานการเรียนรู้ แสดงออก มีเหตุมีผล มีความเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความคิด ทั้งนี้ ผู้ปกครองท่านใดสนใจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียน สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม โทร.08-1777-4318, 0-2549-3228 หรือที่ www.rmutt.ac.th