มทร.ธัญบุรีประกาศมาตรการลดใช้พลังงาน

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากที่ระหว่างวันที่ 5-14 เม.ย.นี้ รัฐบาลพม่าจะหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซยาดานาให้กับประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านการใช้พลังงานในประเทศไทยนั้น มทร.ธัญบุรีได้เตรียมการอย่างเข้มข้นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานของประเทศในช่วงนั้น โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานปรับเปลี่ยนหรือลดพื้นที่การใช้งานลงเท่าที่จำเป็น เช่น ส่วนห้องสมุดซึ่งเดิมเปิดบริการทั้ง 5 ชั้น จะลดเหลือ 1 ชั้น สนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายจะเปิดให้บริการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเท่านั้น การปฏิบัติงานในและนอกเวลาให้พยายามใช้เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น คาดว่ามาตรการต่างๆ จะช่วยลดปัญหาวิกฤตพลังงานของประเทศด้วย

ด้าน ผศ.พูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยยังได้ปรับภูมิทัศน์โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดอุณหภูมิภายนอกให้ต่ำลง อันจะส่งผลดีต่อการทำงานของระบบปรับอากาศภายในอาคาร ส่วนเรื่องพลังงานทดแทน ได้นำผลงานการวิจัยของอาจารย์เข้ามาปรับใช้ ทั้งสวนพลังงาน กังหันลม โซลาร์เซลล์ โดยในระยะยาวจะติดแผงโซลาร์เซลล์บนอาคารเรียนทุกอาคารเรียน ซึ่งขณะนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะนำร่อง