คอลัมน์ ชุมทางครู

ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธบ. ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานนักศึกษาภายใต้โครงการเสริมสร้าง เครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นระดับอุดมศึกษา Fashion V together : The student fashion showcase โดยความร่วมมือของ 6 สถาบันได้แก่ มธบ., ม.เกษมบัณฑิต  มทร.พระนคร มทร.ธัญบุรี  มทร.กรุงเทพ และ มธ. พุธที่ 27 มี.ค.เวลา 14.00 น. ที่ DPU HALL อาคาร 12 มธบ.สำรองที่นั่งได้ที่ อ.กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ โทร.0-2954-7300 ต่อ 776, 680…*ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธบ. ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานนักศึกษาภายใต้โครงการเสริมสร้าง เครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นระดับอุดมศึกษา Fashion V together : The student fashion showcase โดยความร่วมมือของ 6 สถาบันได้แก่ มธบ., ม.เกษมบัณฑิต มทร.พระนคร มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ และ มธ. พุธที่ 27 มี.ค.เวลา 14.00 น. ที่ DPU HALL อาคาร 12 มธบ.สำรองที่นั่งได้ที่ อ.กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ โทร.0-2954-7300 ต่อ 776,680