ปลูกจิตสำนึกทำนาปลูกข้าว สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

เพื่อตระหนักและเห็นความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเกษตรกร โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ภายใต้การนำของ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 46 คน ลงดำนาปลูกข้าว ตลอดจนเรียนรู้เรื่องข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากข้าว ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และรายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการเรียนการสอนต้องการให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของข้าวและนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าว

ตลอดจนมีความตระหนักเห็นความสำคัญของข้าวแต่ละเม็ดว่ามีความเป็นมาอย่างไร กว่าที่จะเจริญเติบโตมาเป็นข้าวให้รับประทาน ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างจิตสำนึกของเด็กๆ จึงดำเนินจัดการศึกษาดูงาน และปฏิบัติจริง เริ่มตั้งแต่ถอนกล้า ดำนา ตลอดจนกระบวนการผลิตข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี หลังจากนั้นนำมาผลิตภัณฑ์ข้าวมาแปรรูปเป็นอาหารรับประทาน แต่ละกระบวนการเรียนการสอนเหล่านี้จะทำให้เด็กๆ ได้คิดและสร้างความเข้าใจ เนื่องจากได้ลงมือปฏิบัติจริง

สาวลูกครึ่งเกาหลี “ยูจิน” ด.ญ.ยูจิน กู นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ร.ร.สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เล่าว่า ตื่นเต้นที่คุณครูจะพาไปทำนา เพราะไม่เคยเห็นนา อยากทำนามาก เมื่อไปถึงสนุกมาก เห็นชาวนากำลังดำนาอยู่หลายคน น่าจะสนุก เหมือนชาวนาไม่ร้อน แต่เมื่อลงไปถอนกล้า ต้นกล้าถอนง่าย แต่แดดร้อนมาก ทำให้รู้ว่าการทำงานยากมาก กว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ด “หนูรักชาวนาที่ทำนาให้หนูมีข้าวกิน” ตอนบ่ายได้อยู่กลุ่มของการทำ “ขนมครก” ขนมครกทำมาจากแป้งข้าวเหนียว สนุกมากที่ได้ทำขนมครก

ไม่ต่างจาก “ภูมิ” ด.ช.ภูเบศ มุ้งทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ร.ร.สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เล่าว่า แดดร้อนมาก ลงไปในโคลนมันสนุกมาก ดำนายาก ต้องทำต้นกล้าให้เป็นแถวๆ ต้องปักต้นกล้าลงไปทำให้ตรง กว่าจะปักกล้าลงไปยากมาก กว่าข้าวจะเป็นเม็ด ต้องมาจากเปลือก ต้องเข้ากระบวนการผลิตสีข้าว นำข้าวที่ได้มาผลิตแปรรูปเป็นอาหาร “ข้าวแต๋น” ได้ฝึกทำข้าวแต๋นด้วย “อยากไปทำนาอีกครั้ง ช่วยชาวนาทำนา”

“จันทร์เจ้า” ด.ญ.กมล อร่ามเรือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ร.ร.สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เล่าว่า เห็นแผ่นข้าวแต๋นก่อนนำไปทอดช่วงบ่าย นึกถึงตอนที่ได้ลงไปดำนาจริงๆ ในช่วงตอนเช้า “การเดินบนโคลน” ยากมากเลย ต้องพยุงตัวไม่ให้ล้ม ชาวนาเก่งมาก ที่สามารถเดินบนโคลนได้ “หนูดำนาเสร็จเป็นคนสุดท้าย เนื่องจากตอนปักกล้าลงไปมันทำยากมาเลย ต่อไปนี้หนูจะไม่ทานข้าวเหลืออีกแล้วค่ะ”

“ทอย” ด.ช.ภูรินทร์ จิตติสุรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ร.ร.สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เล่าว่า จะชวนพ่อกับแม่ไปที่ศูนย์วิจัยข้าวอีกครั้ง อยากไปช่วยชาวนาทำนา เคยลงโคลนในสวนบ้านยาย แต่ไม่เคยลงโคลนในแปลงนา มันเหนียวมาก แดดยังร้อนอีก “ผมล้มในโคลนด้วย” เคยเห็นแต่เม็ดข้าวที่โลตัส ไม่เคยรู้ว่า กว่าจะเป็นเม็ดข้าวต้องผ่านการปลูกข้าวในโคลนมาก่อน หลังจากที่ทำนาเสร็จได้มาทำขนมข้าวตู ซึ่งทำมาจากข้าว กว่าจะเป็นข้าวตูที่กินได้ต้องผ่านวิธีผลิตที่ยากเหมือนกัน ผมจะตักข้าวและกับข้าวที่พออิ่มข้าวจะได้ไม่เหลือ”

โรงเรียนแห่งนี้ เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2555 โดยกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ ซึ่ง สพฐ.เปิดสอนทั้ง 860 ชั่วโมง แต่สาธิตนวัตกรรมเปิดสอนทั้งหมด 1,060 ชั่วโมง โดย 860 ชั่วโมง การเรียนการสอนที่บูรณาการผสมผสาน เนื้อหาเชื่อมโยงเข้ากับตัวหลักสูตรกลุ่มสาระ ส่วนอีก 200 ชั่วโมง มีการเสริมในเรื่องของภาษาอังกฤษเข้าไปในตัวหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนจะเน้นฝึกประสบการณ์ให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาและมีเหตุผล เน้นทักษะปฏิบัติ สนใจกระบวนการเรียนการสอนโรงเรียนแห่งนี้ สอบถามได้ที่ โทร.0-2549-4712, 08-1777-4318 หรือ www.teched.rmutt.ac.th

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี