รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัคร

ต้องเป็นผู้เข้าสอบคัดเลือกในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสอบไม่ผ่านในรอบแรก

วุฒิที่รับสมัครเพิ่ม

วุฒิ ปวส
ภาคปกติ

510 วิศวกรรมสิ่งทอ
516 วิศวกรรมพลาสติก
517 วิศวกรรมพอลิเมิอร์

ภาคพิเศษ
509 วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการวิศวกรรม
515 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา A4 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน A4 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

เปิดรับสมัครวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 19  เมษายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานทะเบียนและวัดผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลคณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-5493381-2

อ้างอิงจาก  : คณะวิศวกรรมศาสตร์   http://www.en.rmutt.ac.th/engineering/