ขยายเวลารับสมัครโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปรุ่นที่ 4

ข่าวด่วน คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 – 14 ธันวาคม 2556 (ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์) โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงจากสถาบันต่างๆ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร