เก็บก๊าซจากดินโคลน

รายการรู้ค่าพลังงาน ออกอากาศทางช่อง 3 สัมภาษณ์ อาจารย์ชัยรัตน์  หงษ์ทอง  และนักศึกษา จากผลงาน การผลิตก๊าซชีวภาพจากดินโคลน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.news.rmutt.ac.th/archives/26971