ประกาศ การขอผ่อนผันการรับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2556 (กรณีจับได้ใบแดง)

ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่ แต่อยู่ในระหว่างรอฟังผลการสอบ และรอขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา
ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกและถูกเข้ากองประจำการ
หากนักศึกษาประสงค์จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อจะต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. สำเนาหนังสือรับรองผลการตรวจเลือก (สด. ๔๓)๒.  สำเนาหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (สด. ๔๐ )

๓.  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่

๔.   สำเนาใบสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ

๕.   สำเนาใบประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

๖.   สำเนาทะเบียนบ้าน

๗.   สำเนาบัตรประชาชน

๘.   หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา

๙.   แผนการเรียนตลอดหลักสูตร

จำนวน 2 ฉบับจำนวน 2 ฉบับ

จำนวน 2 ฉบับ

จำนวน 2 ฉบับ

จำนวน 2 ฉบับ

จำนวน 2 ฉบับ

จำนวน 2 ฉบับ

จำนวน 2 ฉบับ

จำนวน 2 ฉบับ

(หลักฐานที่ประกอบการขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

** ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษาได้ที่ ศูนย์ One Stop Service ชั้น 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้นักศึกษาต้องเตรียมรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และชำระค่าธรรมเนียมฯ เป็นเงิน 50 บาท โดยให้แจ้งในคำร้องว่าขอใช้เพื่อ ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ส่งเอกสาร หลักฐานได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ตามวัน เวลาราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2549 3674