ประกาศคณะกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง จำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภททั่วไป และประเภทตัวแทนคณะ เนื่องด้วยได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2549 และอาศัยอำนาจตามข้อความในข้อที่ 12 แห่งข้อบังคับเดียวกัน ประกอบด้วยมติประกาศไว้ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเพิ่มเติม : เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน กำหนดการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ