ด่วน ประกาศผลสอบข้อเขียน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ปวช/ม6

ด่วน ประกาศผลสอบข้อเขียน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ปวช/ม6

ทาง www.info.rmutt.ac.th

หมายเหตุ :ผู้มีผ่านข้อเขียนและสิทธิ์สัมภาษณ์ที่มีรายชื่อ ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดแนบท้ายประกาศโดยละเอียดด้วย