กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ธัญบุรี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.

ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อขอรับรายละเอียดการเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืม/กำหนดการส่งเอกสารและสัมภาษณ์

ในวันตรวจสุขภาพของมหาวิทยาลัย วันที่ 6 – 7 เมษายน 2556

ณ บริเวณจุดตรวจสุขภาพ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684

ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน