ปลื้มเด็กสมัครสอบตรง มทร.ธัญบุรี อื้อ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทสอบตรง พบว่ามีผู้สมัครและชำระเงินแล้วทั้งสิ้น 16,472 คน เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 คน ในขณะที่มหาวิทยาลัยรับได้ 2,730 คน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 455 คน มียอดผู้สมัคร 1,954 คน บริหารธุรกิจสมัคร รับ 530 คน สมัคร 4,592 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 106 คน สมัคร 1,260 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับ 210 คน สมัคร 962 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ 275 คน  สมัคร 2,007 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 172 คน สมัคร 661 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับ 340 คน สมัคร 1,139 คน คณะศิลปศาสตร์ รับ 300 คน สมัคร 1,888  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ 78 คน สมัคร 779 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับ 215 คน สมัคร 946 คน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับ 45 คน สมัคร 239 คน