แห่สมัคร มทร.ธัญบุรี ล้น

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่าปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาใหม่สอบตรง 16,472 คน ซึ่งได้ 2,730 คน แบ่งเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัคร 1,954 คน รับ 455 คน บริหารธุรกิจสมัคร 4,592 คน รับ 530 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สมัคร 1,260 คน รับ 106 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสมัคร 962 คน รับ 210 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสมัคร 2,007 คน รับ 275 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัคร 661 คน รับ 172 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์สมัคร 1,139 คน รับ 340 คน คณะศิลปศาสตร์สมัคร 1,888 คน รับ 300 คน คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์สมัคร 779 คน รับ 78 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรสมัคร 946 คน รับ 215 คน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยสมัคร 239 คน รับ 45 คน

สาขาถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1 ต่อ 47 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 ต่อ 28 เทคโนโลยีโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง 1 ต่อ 25 การจัดการทั่วไป 1 ต่อ 25 การศึกษาปฐมวัย 1 ต่อ 21 อาคารและโภชนาการ 1 ต่อ 17 สอบวันที่ 16 มีนาคม คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สอบวันที่ 17 มีนาคมคือ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยี-คหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เฉพาะหลักสูตรศึกษา ศาสตรบัณฑิต สอบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง 6) ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 มีนาคม ณ คณะที่สมัครสอบประกาศผลสอบวันที่ 30 มีนาคม