ร.ร.สาธิตนวัตกรรม ปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มภาษา ประเมินการสอน ปีที่2

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน สาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมประเมินการสอนเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ควบคู่กับการเพิ่มบุคลากรอาจารย์ผู้สอนมากขึ้น ซึ่งส่วนมากจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโท และผ่านการ ปูพื้นฐานโดยฝึกอบรมวิธีการสอนตามกระบวนการของหลักสูตรการเรียนรู้ การวางแผนในการต่อยอดการศึกษาว่าจะมีกระบวนการถ่ายทอดอย่างไรจึงจะทำให้เด็ก เกิดทักษะการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และนำสิ่งที่ได้เรียนนี้ไปประยุกต์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันในอนาคต

ผอ.ร.ร.สาธิตนวัตกรรม กล่าวว่า นอกจากนี้ ในปีนี้โรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมจากเดิมที่มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ซึ่งนอกจากการเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้สอนภาษา ยังได้นักศึกษาแลกเปลี่ยนมาเป็นอาจารย์ช่วยสอนด้วย ทั้งนี้ ผลงานที่ได้จาก 1 ปีที่ผ่านมา คือเด็กสามารถอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี มีพื้นฐานการเรียนรู้ มีความกล้าแสดงออก มีเหตุมีผล เจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจและความคิด สืบเนื่องจากการเรียนแบบปฏิบัติจริง เป็น กระบวนการผลิตที่จับต้องได้ จึงมีความรู้ความเข้าใจลึกไปถึงทักษะที่สามารถจะเปรียบเทียบให้เห็นผลลัพธ์ออกมา

รศ.ดร.ประเสริฐกล่าวว่า นักเรียนร.ร.สาธิตนวัตกรรมมีความแตกต่างจากนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ ตรงที่มีความช่างสงสัย ตั้งคำถามได้ดี กล้าแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามได้คล่องแคล่ว ปลูกฝังเด็กในเรื่องจิตสาธารณะ การสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ เมื่อวัดผลพบว่าการเรียนรู้ของเด็กอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากทุกคน รวมถึงนักเรียนบางคนที่ได้รับมาเป็นกรณีศึกษา เช่น นักเรียนที่บกพร่องด้านจิต ก็จัดการเรียนการสอนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เด็กเหล่านั้นจะเรียนรู้ได้ดี มีพัฒนาการยิ่งขึ้น 1 ปีที่ผ่านมา ร.ร.สาธิตนวัตกรรมได้พัฒนาศักยภาพพร้อมรับนักเรียนป.1 รุ่น 2