ขึ้นแท่นโรงเรียนสาธิตชั้นนำเทคโนโลยีมทร.ธัญบุรี ดัน “สาธิตนวัตกรรม”

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเรียน สาธิตนวัตกรรมได้มีการประเมินการสอน  เพื่อพัฒนาปรับปรุงในหลักสูตรการเรียน การสอน  มีการเพิ่มบุคลากรอาจารย์ผู้สอนมากขึ้น  ซึ่งส่วนมากจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโท และต้องผ่านการ  ปูพื้นฐานการสอนด้วยการจัดการฝึกอบรมวิธีการสอนตามกระบวนการของหลักสูตรการ เรียนรู้ การวางแผนในการต่อยอดการศึกษาว่าจะมีกระบวนการถ่ายทอดอย่างไร  จึงจะทำให้เด็กเกิดทักษะการเรียนรู้ ได้ดียิ่งขึ้น  และนำสิ่งที่ได้เรียนนี้ไปประยุกต์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันในอนาคต  ซึ่งในส่วนเรื่องของการปรับปรุงอาคารเรียนนั้น  ขณะนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณมาแล้ว เชื่อว่าในปี  การศึกษาหน้า จะมีอาคารที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยจะมีห้องกิจกรรม ห้องเรียน  ห้องนั่งเล่น ห้องสำหรับการเรียนรู้ ห้องสมุดต่างๆ  ซึ่งการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมนั้น  ใช้ห้องเรียนในการเรียนรู้น้อย เพราะเน้นที่การใช้ห้องปฏิบัติการ  ห้องกิจกรรม และการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากกว่า รศ.ดร.ประเสริฐ  กล่าวต่อว่า ในปีนี้โรงเรียนจะมีการเรียนภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมจากเดิม ที่มีภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ซึ่งนอกจาก  การเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้สอนภาษาแล้ว  ยังได้นักศึกษาแลกเปลี่ยนมาเป็นอาจารย์ช่วยสอนให้ด้วย ผลงานที่ได้จาก 1  ปีที่ผ่านมา คือเด็กสามารถอ่าน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี  มีพื้นฐานการเรียนรู้ มีความกล้าแสดงออก มีเหตุมีผล  มีความเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจและความคิด  สืบเนื่องมาจากการเรียนแบบปฏิบัติจริง เป็นกระบวนการผลิต ที่จับต้องได้  จึงมีความรู้ความเข้าใจ ลึกลง  ไปถึงทักษะที่สามารถเปรียบเทียบให้เห็นผลลัพธ์ออกมา ทั้งนี้  นักเรียนในโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมีความแตกต่างจากนักเรียนโรงเรียนอื่นๆตรง ที่จะมีความช่างสงสัย ตั้งคำถามได้ดี  กล้าแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่ว  นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังเด็กในเรื่องของจิตสาธารณะ การสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งทำสมาธิ ทำให้มีจิตใจสงบนิ่ง พร้อมที่จะรับรู้สิ่งต่างๆ  ซึ่งเมื่อทำการวัดผล พบว่าการเรียนรู้ของเด็ก อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ทุกคน  รวมถึงนักเรียนบางคนที่ได้รับมาเป็นกรณีศึกษา เช่น  นักเรียนที่บกพร่องด้านจิต  ก็สามารถจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เด็กเหล่านั้นสามารถจะเรียนรู้ ได้ดี มีพัฒนาการยิ่งขึ้น