คอลัมน์ กระจกเงา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จัดงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ