สมัคร มทร.ธัญบุรีล้น เตือนอย่าประมาทจราจร

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทสอบตรง พบว่ามีผู้สมัครและชำระเงินแล้วทั้งสิ้น 16,472 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 1,000 คน โดยปีนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะรับนักศึกษาใหม่จำนวน 2,730 คน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัคร 1,954 คน รับ 455 คน บริหารธุรกิจสมัคร 4,592 คน รับ 530 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สมัคร 1,260 คน รับ 106 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สมัคร 962 คน รับ 210 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสมัคร 2,007 คน รับ 275 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัคร 661 คน รับ 172 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ สมัคร 1,139 คน รับ 340 คน คณะศิลปศาสตร์ สมัคร 1,888 คน รับ 300 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สมัคร 779 คน รับ 78 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรสมัคร 946 คน รับ 215 คน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยสมัคร 239 คน รับ 45 คน

สำหรับสาขาที่มีผู้สมัครสนใจมากที่สุด โดยมีสัดส่วนจำนวนรับต่อจำนวนผู้สมัครสูงสุดคือสาขาถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1 ต่อ 47 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 ต่อ 28 เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1 ต่อ 25 การจัดการทั่วไป 1 ต่อ 25 การศึกษาปฐมวัย 1 ต่อ 21 อาหารและโภชนาการ 1 ต่อ 17 โดยมีกำหนดการสอบในวันที่ 16 มีนาคม 2556 คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ส่วนวันที่ 17 มีนาคม 2556 คณะที่ทำการสอบ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยี-คหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เฉพาะหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สอบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง 6) ถนนรังสิต- นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ คณะที่สมัครสอบ ประกาศผลสอบวันที่ 30 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบ ตรวจสอบสถานที่สอบ สนามสอบ ห้องสอบให้พร้อม เนื่องจากจำนวนผู้สมัครมีจำนวนมาก มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความเป็นห่วงเรื่องการเดินทางมาสอบ เนื่องจากปัญหาการจราจร จึงอยากให้ผู้สมัครสอบวางแผนการเดินทางและดูสถานที่สอบให้รอบคอบ อธิการบดีกล่าว