9 มทร.ผนึกชุมนุมวิชาการ

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แจ้งว่า จากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยจัดตั้งจำนวน 9 แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

โดยให้ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมา มทร.ทั้ง 9 แห่งได้มีเครือข่ายดำเนินงานร่วมกันในหลายกิจกรรม อาทิ การจัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ รวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการ โดยเฉพาะการจัดประชุมวิชาการมทร. ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 และหมุนเวียนความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพ

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มทร.พระนคร ร่วมกับมทร.ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน และมทร.ล้านนา รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการมทร. ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มทร. ครั้งที่ 4 ในวันที่ 15-16 ก.ค. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ