แห่สมัครมทร.ธัญบุรี1.6หมื่นคน รับแค่2.7พัน-บริหารธุรกิจฮิตสุด

นายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2556 มทร.ธัญบุรี ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทสอบตรง พบว่ามีผู้สมัครและชำระเงินแล้วทั้งสิ้น 16,472 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 1,000 คน ขณะที่ยอดรับตรงที่สามารถรับได้อยู่ที่ 2,730 คน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัคร 1,954 คน รับ 455 คน บริหารธุรกิจสมัคร 4,592 คน รับ 530 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สมัคร 1,260 คน รับ 106 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสมัคร 962 คน รับ 210 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สมัคร 2,007 คน รับ 275 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัคร 661 คน รับ 172 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ สมัคร 1,139 คน รับ 340 คน คณะศิลปศาสตร์ สมัคร 1,888 คน รับ 30 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมัคร 779 คน รับ 78 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สมัคร 946 คน รับ 215 คน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สมัคร 239 คน รับ 45 คน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า สำหรับสาขาที่มีผู้สนใจสมัครมากที่สุด โดยมี สัดส่วนจำนวนรับต่อจำนวนผู้สมัครสูงสุด คือ สาขาถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1 ต่อ 47 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 ต่อ 28 เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1 ต่อ 25 การจัดการทั่วไป 1 ต่อ 25 การศึกษาปฐมวัย 1 ต่อ 21 อาหารและโภชนาการ 1 ต่อ 17 โดยมีกำหนดการสอบในวันที่ 16 มีนาคม คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่วนวันที่ 17 มีนาคม คณะ ที่สอบ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เฉพาะหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สอบที่ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบสัมภาษณ์ใน วันที่ 27 มีนาคม ณ คณะที่สมัครสอบ ประกาศผลสอบวันที่ 30 มีนาคม ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบ ตรวจสอบสถานที่สอบ สนามสอบ ห้องสอบให้พร้อม เนื่องจากจำนวนผู้สมัคร มีจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงห่วงเรื่องการเดินทาง เนื่องจากปัญหาการจราจร จึงอยากให้ผู้สมัครสอบวางแผนการเดินทาง และ ดูสถานที่สอบให้รอบคอบ