ประกาศ! กำหนดการลงทะเบียนเรียนและการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก และนักศึกษาโควตา ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ห้องรินลอุบล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรีเวลา 08.00-16.00 น. ดังนี้

ประกาศ เรื่องการตรวจสุขภาพผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.)

วันเสาร์ที่   6 เมษายน 2556 08.30-12.00   น. คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
13.00-16.30   น. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ที่   7 เมษายน 2556 08.30-12.00   น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
13.00-16.30   น. คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการลงทะเบียนการเรียนและการตรวจสุขภาพผู้เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี  (คุณวุฒิ ม.6/ปวช.)
1.7 MiB
17356 Downloads
Details

ประกาศ เรื่องการตรวจสุขภาพผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ปวส.)

วันเสาร์ที่   6 เมษายน 2556 08.30-12.00   น. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
13.00-16.30   น. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
วันอาทิตย์ที่   7 เมษายน 2556 13.00-16.30   น. คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการลงทะเบียนการเรียนและการตรวจสุขภาพผู้เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (คุณวุฒิ ปวส.)
1.2 MiB
6467 Downloads
Details

หมายเหตุ    ให้นักศึกษาใหม่ตรวจสอบรายชื่อก่อนลงทะเบียน และรับการตรวจสุขภาพ
(ให้นักศึกษาจดลำดับ และโต๊ะที่ต้องลงทะเบียน)