ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียดการสอบปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะสาขา

ตามที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการจัดสอบปฏิบัติในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 โดยผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือมาด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รหัสสาขาวิชา
041   จิตรกรรม
043   ศิลปะภาพพิมพ์
044   ศิลปะไทย
046   เครื่องหนัง
047   หัตถกรรม
048   การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
049   ออกแบบนิเทศศิลป์
050   ออกแบบผลิตภัณฑ์
051    ออกแบบภายใน

1.  กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A2 (40 x 60 ซม.) 1 แผ่น
2.  เครื่องมือเขียนแบบ
3.  สีตามความถนัด พร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นสีน้ำมัน , สีสเปรย์)
4.  กระดานรองเขียน

รหัสสาขาวิชา
045   เครื่องปั้นดินเผา

1.  อุปกรณ์การปั้น
2.  กระป๋องน้ำ
3.  ฟองน้ำ
4.  แผ่นไม้ขนาด A3

รหัสสาขาวิชา
042    ประติมากรรม

1.  กระดานไม้อัดรองปั้นขนาด A2 (40 x 60 ซม.) 1 แผ่น
2.  ดินเหนียวหรือดินน้ำมัน 8-10 กิโลกรัม
3.  เครื่องมือปั้น

รหัสสาขาวิชา
052   ดนตรีสากล
055  ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

เตรียมเครื่องดนตรีที่ตนถนัดมา (เครื่องดนตรีชิ้นใหญ่มากๆ ทางสาขาวิชาเตรียมให้)

รหัสสาขาวิชา
053   นาฎศิลป์
054   ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

เตรียมผ้าแดง