ภาพข่าว : บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS)

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ RMUTK,RMUTT KMUTT, KMUTNB และ KMITL จัดโครงการ “นักพัฒนา โปรแกรมมืออาชีพ” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ที่สนใจด้านการเขียนและพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้ก้าวสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ณ ห้องประชุม คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย