มทร.ธัญบุรีพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2556 มทร.ธัญบุรีมีนโยบายที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าใหม่ จะได้รับประโยชน์จากมาตรการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่เข้าใหม่จะให้สอบภาษาอังกฤษ ซึ่งหากผ่านเกณฑ์การวัดระดับทางภาษาของยุโรประดับ A1 สามารถนำมาเทียบโอนได้โดยไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 เลย หรือหากสอบผ่านระดับ B1 หรือ B2 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให้นักศึกษาสอบโทเฟลและโทอิคฟรี และประสานสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษ เพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์ให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ด้วย

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนคอมพิวเตอร์ พร้อมสอบรับใบประกาศนียบัตร เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาทำงานได้ตามความต้องการตลาด รวมถึงจะมีการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ทั้งทุนมหาวิทยาลัยและทุนการศึกษาอื่นๆ สำหรับนักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ขณะนี้ มทร.ธัญบุรีได้ลงนามความร่วมมือเพิ่มขึ้นกับอีกหลายมหาวิทยาลัย ที่สำคัญ ยังมุ่งเน้นการดูแลเรื่องสุขภาพของนักศึกษา โดยจะจัดตรวจสุขภาพทุกปี และมีแพทย์ประจำห้องพยาบาลทุกวัน เป็นต้น