ประกาศสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้สมัครเรียนต่อ มทร.ธัญบุรี ระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2556

  • สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช. ผู้สมัครสอบ สามารถ ตรวจสอบสนามสอบ ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้แล้ว ทางwww.info.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • สอบตรงคุณวุฒิ ปวส. ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th

สอบถามที่ 0-2549-3613-5

แสดงความคิดเห็น